A Pilgrim from the East

a documentary about Daryush Shayegan  

by Hassan Khademi

مستند زائری از شرق به زندگی فکری دکتر داریوش شایگان می پردازد. داریوش شایگان یکی از مهمترین روشنفکران ایرانی است که سالها در انگلستان و فرانسه فلسفه، زبان شناسی و علوم انسانی خواند و دکتری خود را از دانشگاه سوربن گرفت. هند را خوب می شناخت و مقالات و چندجلد کتاب در مورد این کشور و ادیان هندی نوشت. وی سالها نیز در خدمت علمای سنتی ایرانی تلمذ نمود و از دانش آنها بهره فراوان برد. وی کتابهای زیادی به زبان فرانسه و فارسی نوشته است که به زبان های انگلیسی، ترکی، عربی و اسپانیایی ترجمه شده است. از کتاب های وی می توان به آسیا در برابر غرب، ادیان و مکاتب فلسفی هند، انقلاب مذهبی چیست؟، آگاهی دورگه، نور از غرب می تابد و جنون هشیاری اشاره کرد. شایگان از شاگردان هانری کربن فیلسوف فرانسوی است که رساله دکتری خود را تحت نظر وی نوشت.
حسن خادمی مستندساز ایرانی به مدت پنج سال برای ساخت مستند زائری از شرق وقت گذاشت و در زمان حیات وی بخش هایی از تصویربرداری خود را به انجام رسانید. با درگذشت وی، خادمی به گفتگو با دوستان و نزدیکان شایگان پرداخت و سعی کرد از دریچه دید آنها فیلم را جلو ببرد. تصویربرداری ها در سه کشور ایران، هند و فرانسه انجام شده است.

--